Poligon Mühendislik Kamera ile İzleme ve Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden POLİGON MÜHENDİSLİK ÜRÜN GELİŞTİRME VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“POLİGON” veya “Şirket”) tarafından Kanun’a uygun olarak, POLİGON bünyesinde çalışanlara ve işyerimizi ziyaret eden misafirlere ait görsel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. POLİGON tarafından
toplanan görsel nitelikteki kişisel verileriniz işyeri güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde Kanun’un 4 maddesi ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve esasları dâhilinde işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz, POLİGON’da ilgili uyarı yazısının bulunduğu ortak alanlarda/bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan işlenebilecek ve toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla POLİGON bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta Bilgi İşlem Departmanı olmak üzere ilgili POLİGON birimleri tarafından işlenebilecektir. Kamera görüntüleri, yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde ilgili kuruluşlara Kanun’un 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir.
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11 Maddesindeki;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11 maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Haklarınızı; tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Atatürk Mahallesi Gülay Sk. No: 5/1 Ataşehir/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi
veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak “kvkk@poligonmuhendislik.com” veya “poligonmuhendislik@hs01.kep.tr” adreslerine iletebilirsiniz. POLİGON, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. POLİGON’un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu :