Skip to content

SUP706B™

SUP706B™ Nedir?

Alkalin temizleme solüsyonu ile eller serbest çıkarma veya elle veya su jeti ile mekanik temizleme için çözünebilir destek. Takviye – dahili sert ızgara.

Uyumlu Yazıcılar

Stratasys J8 Serisi

J8 serisi, fikir aşamasından yaratıma kadar daha kısa sürede daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olur. Ürünleri pazara daha hızlı sunun, paradan tasarruf edin ve müşteri memnuniyetini sağlayın. Tek bir güçlü teknoloji ile uzmanlığı artırın, işletmenizi esnek hale getirin ve mümkün olduğunca çok sayıda ihtiyaca hizmet edin.

Stratasys Objet30 

Objet30, tamamı masaüstünüzden doğru ve çok yönlü 3D baskı sağlar. Mükemmel baskı çözünürlüğü ile Objet30, pürüzsüz yüzeylere, küçük hareketli parçalara ve ince duvarlar gibi ayrıntılara sahip tek malzeme parçaları oluşturmanıza olanak tanır. Geniş tepsi boyutu, çeşitli tüketim malları, elektronik cihazlar, tıbbi cihazlar ve daha fazlası için çok yönlülük sağlar. GrabCAD Print sayesinde, Objet30 ayrıca kullanıcı dostu bir iş akışı sağlar, böylece daha hızlı baskı alabilir ve baskı işlerini kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Chemical name
EC No
CAS No
Index No.
Weight-%
Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
REACH Registration Number
Propane-1,2-diol
200-338-0
57-55-6
10 – 30
Not classified
01-2119456809-23-0006
Polyethylene Glycol 400
25322-68-3
10 – 30
Not classified
No data available
Proprietary
Not Listed
3-10
Eye Dam. 1 (H318) STOT RE 2 (H373)
01-2119422483-45-XXXX
Acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester
212-454-9
818-61-1
607-072-00-8
1-3
Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 2 (H310) Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 3 (H412)
No data available
4,4′-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid
55818-57-0
0.3-1
Skin Sens. 1 (H317)
01-2119490020-53-XXXX
Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate
28961-43-5
0.3-1
Skin Sens. 1B (H317) Eye Irrit. 2 (H319)
No data available
4-Methoxyphenol/ Mequinol
205-769-8
150-76-5
0.1 – 0.3
Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Repr. 2 (H361d) Aquatic Chronic 3 (H412)
No data available
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-Methyl-Phenol
204-881-4
128-37-0
0.1 – 0.3
Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
No data available
Heptane
205-563-8
142-82-5
<0.1
Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Liq. 2 (H225)
No data available