Skip to content

SUP710™

SUP710™ Nedir?

Elle veya su jeti ile mekanik olarak çıkarılması için jel benzeri ayrılma desteği. Takviye – dahili sert ızgara.

Uyumlu Yazıcılar

Stratasys J55 Prime

J55 Prime 3D yazıcı, tam renkli, yüksek aslına uygun dokunma, işlevsel ve duyusal yetenekler sunar – PolyJet Teknolojisinin verimliliğini ve kalitesini her zamankinden daha uygun maliyetli ve ofis dostu hale getirir. Pantone Onaylı renkler de dahil olmak üzere 640.000’den fazla benzersiz kombinasyon oluşturun ve elle boyama tekniklerini canlı renklerle değiştirerek saatlerce zaman kazanın.

Stratasys J35 Pro

J35 Pro, fonksiyonel tasarım ve konsept modelleme için çok malzemeli yetenekler sunan, mühendislere ve tasarımcılara kendi ihtiyaçlarına tam olarak uyan parçalar üretmeleri için çok yönlülük sağlayan, paylaşılan ofis için uygun, uygun fiyatlı bir PolyJet 3D yazıcıdır.

Chemical name
EC No
CAS No
Index No.
Weight-%
Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
REACH Registration Number
Propane-1,2-diol
200-338-0
57-55-6
10 – 30
Not classified
01-2119456809-23-0006
Polyethylene Glycol 400
25322-68-3
10 – 30
Not classified
No data available
Proprietary
Not Listed
3-10
Eye Dam. 1 (H318) STOT RE 2 (H373)
01-2119422483-45-XXXX
Acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester
212-454-9
818-61-1
607-072-00-8
1-3
Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 2 (H310) Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 3 (H412)
No data available
4,4′-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid
55818-57-0
0.3-1
Skin Sens. 1 (H317)
01-2119490020-53-XXXX
Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate
28961-43-5
0.3-1
Skin Sens. 1B (H317) Eye Irrit. 2 (H319)
No data available
4-Methoxyphenol/ Mequinol
205-769-8
150-76-5
0.1 – 0.3
Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Repr. 2 (H361d) Aquatic Chronic 3 (H412)
No data available
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-Methyl-Phenol
204-881-4
128-37-0
0.1 – 0.3
Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
No data available
Heptane
205-563-8
142-82-5
<0.1
Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Liq. 2 (H225)
No data available