Skip to content

SUP705™/705B™

SUP705™/705B™ Nedir?

SUP705™/705B™, elle veya su jeti ile mekanik olarak çıkarılması için jel benzeri ayrılma desteği. Takviye – dahili sert ızgara.

Uyumlu Yazıcılar

Stratasys J8 Serisi

J8 serisi, fikir aşamasından yaratıma kadar daha kısa sürede daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olur. Ürünleri pazara daha hızlı sunun, paradan tasarruf edin ve müşteri memnuniyetini sağlayın. Tek bir güçlü teknoloji ile uzmanlığı artırın, işletmenizi esnek hale getirin ve mümkün olduğunca çok sayıda ihtiyaca hizmet edin.

Stratasys J55 Prime

J55 Prime 3D yazıcı, tam renkli, yüksek aslına uygun dokunma, işlevsel ve duyusal yetenekler sunar – PolyJet Teknolojisinin verimliliğini ve kalitesini her zamankinden daha uygun maliyetli ve ofis dostu hale getirir. Pantone Onaylı renkler de dahil olmak üzere 640.000’den fazla benzersiz kombinasyon oluşturun ve elle boyama tekniklerini canlı renklerle değiştirerek saatlerce zaman kazanın.

Stratasys J35 Pro

J35 Pro, fonksiyonel tasarım ve konsept modelleme için çok malzemeli yetenekler sunan, mühendislere ve tasarımcılara kendi ihtiyaçlarına tam olarak uyan parçalar üretmeleri için çok yönlülük sağlayan, paylaşılan ofis için uygun, uygun fiyatlı bir PolyJet 3D yazıcıdır.

Stratasys Objet30 

Objet30, tamamı masaüstünüzden doğru ve çok yönlü 3D baskı sağlar. Mükemmel baskı çözünürlüğü ile Objet30, pürüzsüz yüzeylere, küçük hareketli parçalara ve ince duvarlar gibi ayrıntılara sahip tek malzeme parçaları oluşturmanıza olanak tanır. Geniş tepsi boyutu, çeşitli tüketim malları, elektronik cihazlar, tıbbi cihazlar ve daha fazlası için çok yönlülük sağlar. GrabCAD Print sayesinde, Objet30 ayrıca kullanıcı dostu bir iş akışı sağlar, böylece daha hızlı baskı alabilir ve baskı işlerini kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Chemical name
EC No
CAS No
Index No.
Weight-%
Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
REACH Registration Number
Polyethylene Glycol 400
25322-68-3
10 – 30
Not classified
No data available
Propane-1,2-diol
200-338-0
57-55-6
10 – 30
Not classified
01-2119456809-23-0006
1,2,3-propanetriol
200-289-5
56-81-5
10 – 30
Not classified
No data available
Proprietary
Not Listed
0.1 – 0.3
Eye Dam. 1 (H318) STOT RE 2 (H373)
01-2119422483-45-XXXX
Acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester
212-454-9
818-61-1
607-072-00-8
3-10
Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 2 (H310) Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 3 (H412)
No data available
4-Methoxyphenol/ Mequinol
205-769-8
150-76-5
<0.1
Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Repr. 2 (H361d) Aquatic Chronic 3 (H412)
No data available
Heptane
205-563-8
142-82-5
<0.1
Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Liq. 2 (H225)
No data available